Informacja Stoczni Szczecińskiej sp. z o.o. dla mediów  – 15 kwietnia 2019

W dniu dzisiejszym (15 kwietnia 2019) posłom na Sejm RP Sławomirowi Nitrasowi, Arkadiuszowi Marchewce i Norbertowi Obryckiemu udostępniono pomieszczenia na terenie Stoczni Szczecińskiej i okazano dokumenty, o które wnosili. Miało to miejsce za wiedzą i zgodą władz spółki w następstwie skierowanego przez posłów wniosku powołującego się na przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Właścicielem Stoczni Szczecińskiej sp. z o.o. jest Fundusz Rozwoju Spółek, stąd zdaniem jej władz nie jest ona literalnie spółką Skarbu Państwa, lecz spółką zależną. Pomimo tego parlamentarzystom udostępniono informacje będące przedmiotem ich wniosku.
Stocznia Szczecińska sp. z o.o. prowadzi swą działalność w normalnym trybie. Trwa proces wyłaniania nowych władz spółki zgodnie z przewidzianą prawem procedurą. Funkcjonowanie spółki jest transparentne i w pełni zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Spółka od trzech lat osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowując zysk i trwałą rentowność. Zawarte kontrakty realizowane są zgodnie z planem, podobnie jak proces modernizacji stoczni. Obiektywne analizy prognozują dalszy pomyślny rozwój spółki oraz dają gwarancję efektywnej współpracy z podmiotami współpracującymi ze Stocznią Szczecińską sp. z o. o. i korzystającymi z jej infrastruktury.

Udostępnij!