Podniesienie atrakcyjności SPP

Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Podniesienie atrakcyjności Szczecińskiego Parku Przemysłowego”nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.03.03-32-002/14-00 z dnia 27.06.2014 r.

„Podniesienie atrakcyjności Szczecińskiego Parku Przemysłowego” w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Oś Priorytetowa 1: „Gospodarka – Innowacje – Technologie”
Działanie 1.3: „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.3.3: ,,Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”
Schemat B: „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin)”

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego poprzez wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Projekt jest zgodny z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Realizowane przedsięwzięcie w pełni odpowiada głównemu celowi RPO WZ jakim jest Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, oraz celowi osi 1 tj. podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, w szczególności wzrost poziomu inwestycji w sektorze MSP, atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz rozwój sieci powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju. Inwestycja jest w pełni zgodna z celami szczegółowymi tejże osi a mianowicie wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Inwestycja wpisuje się również w cel sformułowany dla Strategii Rozwoju Kraju 2020 tj.: wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności., dąży do osiągnięcia założeń odnowionej Strategii Lizbońskiej, a także zmierza do realizacji priorytetów polityki regionalnej UE poprzez spójność z celem strategicznym NSRO.

W ramach projektu Wnioskodawca realizuje następujące zadania inwestycyjne:

Modernizacja bocznicy kolejowej:

Zakres modernizacji obejmuje łącznie 1,63 km torów oraz 8 rozjazdów zwyczajnych. Na zakres ten składają się dwie podstawowe grupy torów:

 • tory przeładunkowe rejonu „Wulkan”: nr 352-355 przy magazynie, nr 356 przy placu składowym otwartym i nr 358 przy placu składowym blach pod suwnicą bramową wraz z torem dojazdowym nr 351;
 • tory przeładunkowe rejonu „Odra”: nr 309 i 314 przy składowiskach otwartych wraz z torem dojazdowym nr 311/315.

Ponadto od toru nr 311 odgałęzia się tor nr 311a, dojazdowy do stanowiska promowego Stoczni Remontowej „Gryfia”, wraz z krótkim torem odstawczym nr 312. Istotnym elementem rewitalizacji są ponadto zespoły obiektów dwóch przejazdów na skrzyżowaniach toru nr 107 z ul. Nocznickiego oraz torów nr 351 i 352 z ul. Stalmacha. Obiekty te to: skrzyżowania każdego toru z dwoma torami tramwajowymi, nawierzchnia ulic, po 4 kpl. rogatek na każdym przejeździe oraz sygnalizacja świetlna zamknięcia rogatek.

Obecnie teren Szczecińskiego Parku Przemysłowego, pomimo bardzo atrakcyjnej lokalizacji, cierpi na ograniczony dostęp ze strony lądu. Planowana do rewitalizacji bocznica będzie drogą kolejową normalnotorową użytku niepublicznego, służącą do wykonywania przewozów towarowych wyłącznie na potrzeby jej użytkownika. Połączenie kolejowe terenu Parku z linią kolejową zwiększy atrakcyjność tego terenu oraz da ogromne możliwości w zakresie transportu materiałów i produktów. Zamierzeniem Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. jest przywrócenie możliwości dowozu na tereny postoczniowe w Szczecinie transportem kolejowym ładunków wielkogabarytowych, takich jak blachy, silniki, elementy wyposażenia, żurawie, dźwignice, różnego rodzaju agregaty, służących do produkcji jednostek pływających lub urządzeń montowanych na obszarach akwenów wodnych.

Modernizacja istniejącego budynku na potrzeby socjalne. W ramach projektu przewiduje się prace rozbiórkowe oraz prace budowlane. Wszystkie w modernizowanym budynku zostaną wyposażone w nowe wewnętrzne instalacje: wodno-kanalizacyjną, hydrantową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, elektroenergetyczną i oświetlenia. Dodatkowo cały modernizowany obiekt zostanie ocieplony.

Podstawowe dane liczbowe modernizowanego budynku:

 • powierzchnia użytkowa I piętro – 656,05 m2 bez tarasu- 883,01 m2 z tarasem
 • powierzchnia użytkowa II piętra – 655,58 m2
 • powierzchnia użytkowa III piętra – 655,54 m2
 • powierzchnia użytkowa IV piętra – 390,62 m2
 • powierzchnia użytkowa łącznie – 2803, 53 m2 (bez tarasu)
 • kubatura – 15962 m3
 • Ilość miejsc w szatniach – 1024

Wysokość budynku – 20,16 m (część środkowa) 22,76 m (klatki schodowe) – kwalifikowana do grupy wysokości – średniowysokie.

Realizacja zadania zdecydowanie podniesie standard świadczonych przez SPP usług socjalnych. Skuteczne pozyskiwanie nowych najemców do Szczecińskiego Parku Przemysłowego jest utrudnione bez rozwiązania problemu zaplecza socjalnego. Już dzisiaj na terenie parku pracuje około dwóch tysięcy pracowników.

Obiekt wyposażony jest w elektroniczny system dostępu do szafek. Wejście na szatnię i otwarcie szafki możliwe będzie tylko przy użyciu funkcjonujących na terenie elektronicznych kart dostępu.

Realizacja projektu pozwoli uzyskać następujące efekty:

 • zwiększenie istniejących mocy przerobowych
 • stworzenie kompleksowej oferty świadczenia usług o możliwość cięcia blach o grubości powyżej 15 mm
 • oferowanie oczekiwanych przez klientów wyższych parametrów technicznych wykonania usługi cięcia dla blach nietypowych ( 3D ) lub wymagających podwyższonej precyzji
 • możliwość cięcia rur o parametrach: długość do 12m, średnica 50-400mm, grubość ścianki do 40mm
 • polepszenie pozycji rynkowej spółki poprzez podniesienie jakości wykonywanych usług w porównaniu do istniejącej konkurencji. zapewnienie ciągłości pracy centrum obróbki stali w przypadku awarii, planowanego czasowego wyłączenia ( konserwacja ), a w końcowym efekcie całkowitego zużycia technicznego aktualnie użytkowanej maszyny.

Projekt współfinansowany przez UnięEuropejskąz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 –2013, Nr umowy: UDA-RPZP.01.03.03-32-002/14-00.

Udostępnij!